Дополнительные научные формирования

На главную страницу


Відділ кріофізіологіі клітини
Наукові співробітники відділу:

Відділом керує лауріат премії АН УРСР в галузі біохімії та молекулярної біології ім. О.В. Палладіна (1990) доктор біологічних наук, професор Валерій Антонович Бондаренко.

Руководитель отдела:
доктор
біологічних наук,
професор
Валерій Антонович Бондаренко

Головним напрямком досліджень відділу кріофізіологіі клітини є вивчення механізмів холодового і осмотичного шоку клітин. Розділи роботи включають вивчення ролі цитоскелету в механізмі контролю холодової і осмотичної чутливості клітин, впливу хімічних модифікаторів мембрани і цитоскелета на поведінку клітин при зміні температури і осмолярності середовища, зміни функцій систем транспорту іонів в умовах дегідратації.

Основна ідея досліджень відділу полягає в можливості моделювання процесів, що впливають на клітини при заморожуванні, а також при різних режимах низькотемпературної консервації, при позитивних температурах за відсутності кристалізації водної фази. З огляду на це, вивчаються такі феномени як гіпертонічний кріогемоліз еритроцитів людини і різних видів тварин, гіпертонічний шок і постгіпертоніческій лізис клітин. Теоретично і експериментально обґрунтовується можливість підвищення стійкості клітин до температурного і осмотичного стресу за допомогою хімічних модифікуючих агентів, серед яких головна увага приділяється амфіфільним сполукам різної природи.

Одночасно вивчаються зміни холодової і осмотичної чутливості клітин під впливом агентів, що модифікують функціональний стан систем транспорту іонів. В цьому напрямку більшість експериментів присвячено вивченню характеру впливу інгібіторів транспорту аніонів на стійкість клітин до зміни осмотичних і температурних параметрів середовища.


Значний обсяг досліджень, що проводяться у відділі, пов'язаний з вивченням впливу на стан клітин модифікаторів цитоскелета і алкилірующих агентів. В останні роки в якості одного з напрямків роботи відділу виділилися дослідження, присвячені виявленню зв'язку між осмотической і температурною чутливістю клітин і початковими умовами, в яких вони знаходяться.

Розвиток цих робіт дозволяє теоретично і експериментально обґрунтовувати принцип спрямованої регуляції стійкості клітин до стресових впливів при використанні комбінованих режимів, що включають часткову дегідратацію з одночасною температурною модифікацією стану клітин. Висунуто припущення про те, що зміна клітинного об'єму є фактором, контролюючим переходи клітин в стану, що розрізняються за структурною лабільностю і чутливістю до зовнішніх чинників. Це поєднує дослідження, що проводяться у відділі, з роботами, присвяченими ролі об'ємних змін в механізмах, що контролюють програмовану клітинну смерть, проліферативний відповідь клітин, некротическую трансформацію, секрецію гормонів і т.д.

В даний час коло досліджень, що проводяться у відділі, розширюється за рахунок вивчення температурної і осмотичної чутливості клітин різних видів організмів і організмів різного віку. Майбутні перспективи роботи відділу пов'язані з порівняльним вивченням молекулярних механізмів адаптації мікроорганізмів і клітин ссавців до змін температурних і осмотичних параметрів середовища.

Основні публікації відділу.


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com